KM สถาบันรัชต์ภาคย์

แนะนำ KM

2-8-2557 17-36-13

Education

Corporate Revitalization Program: เป็นโปรแกรมเพื่อขจัดและป้องกันปัญหาทุกด้าน ของการจัดการทั้งด้านภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมความมั่นคง ความก้าวหน้าเต็มที่ให้เกิดขึ้นกับบริษัทต่างๆ โปรแกรมยังช่วยฟื้นฟูกำไรและกระตุ้นภาวะถดถอย ของหน่วยงานต่างๆให้กลับมาดีขึ้น