KM สถาบันรัชต์ภาคย์

2556

ศ.ดร.จอห์น เฮกกลิน ผู้เชี่ยวชาญด้านควันตัมฟิสิกส์ (Quantum physicist),ประธานสถาบันนักวิทยาศาสตร์สหวิทยาการเพื่อสันติสุข (President of the Global Union of Scientists for Peace) (GUSP), แถลงช่าวนานาชาติเรื่องการวิธีการขจัดการก่อการร้าย และส่งเสริมความมั่นคงและความสมัครสมานสามัคคีในประเทศไทย