KM สถาบันรัชต์ภาคย์

2556

ธรรมสมาธิ – เทคนิคเข้าสู่การรู้แจ้ง
ธรรมสมาธิเป็นเทคนิคที่เป็นะรรมชาติและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการพัฒนาจิต นำเอกเอกบุคคลเข้าสู่การรู้แจ้ง

องค์ความรู้
ความรู้จะสมบูรณ์ได้นั้นต้องประกอบด้วยองค์ความรู้ ๓ ประการด้วยกัน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ – กระบวนการเรียนรู้ – ผู้รู้แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ขณะที่เรากำลังอ่านบทความนี้อยู่ เราเป็นผู้เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อเรากำลังอ่านบทความนี้ และบทความนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่เรารู้แล้ว เป็นต้น