Corporate Revitalization Program:
เป็นโปรแกรมเพื่อขจัดและป้องกันปัญหาทุกด้าน ของการจัดการทั้งด้านภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมความมั่นคง ความก้าวหน้าเต็มที่ให้เกิดขึ้นกับบริษัทต่างๆ โปรแกรมยังช่วยฟื้นฟูกำไรและกระตุ้นภาวะถดถอย ของหน่วยงานต่างๆให้กลับมาดีขึ้น